Charm Charter

Hyr en egen båt

Chartervillkor

Dessa villkor anses hyrestagare, -bokningsagenten, -kund noggrant tagit del av, accepterat och förstått.

Fartygshyra

I fartygshyran ingår förutom fartyget även bränsle, besättning och försäkringar.

Fartygshyran debiteras alltid från hemmahamn och åter till hemmahamn om inget annat avtalas. Avslutas inte arrangemanget enligt den tid som anges i bokningsbekräftelsen debiteras extratiden enligt gällande timpris. Betalning av hela fartygshyran skall göras 14 dagar efter att bekräftelse har erhållits om andra villkor inte är angivna på fakturan. Om fartygshyran inte är betald inom angiven tid förbehåller sig rederiet rätten att annullera bokningen.

Mat & dryck

All restauration ombord ombesörjes av rederiet. Det är inte tillåtet att medföra egen mat och dryck. Beställning av mat och dryck skall ske 15 dagar före charterdatum.
Ändring av antalet kuvert kan göras senast 7 dagar före charterdatum.

Avbokning

Avbokning kan göras utan kostnad fram till 90 dagar innan bokad resa.
Avbokning mellan 61 till 89 dagar innan resan debiteras 50% av fartygshyran.
Avbokning mellan 0 till 60 dagar innan resan debiteras 100% av fartygshyran.
Om fartygshyran är betald till rederiet sker avräkning vid återbetalning.
Rederiet har rätt att kräva hela fartygshyran i efterslott om chartern inte genomförs på grund av utebliven fartygshyra enligt faktura eller bokningsbekräftelse.

Om avbokning sker av förtäring senare än 14 dagar debiteras en avgift på 450 kr per person.

Säkerhet

Kapten har rätt att helt eller delvis med omedelbar verkan avbryta chartern, avhysa, personer som anses utgöra fara för sig själv, medpassagerare, besättning eller på annat sätt äventyra säkerheten och allmän ordning ombord. Ingen ersättning eller återbetalning sker eller kan krävas vid påtvingad åtgärd enligt ovan. Kapten äger rätt att frångå planerad rutt med hänvisning till säkerhet, väder, vind, isförhållanden eller sjötrafikföreskrifter enligt gällande lagar och förordningar, utan ersättningskrav från hyrestagaren, bokare eller kund.

Skadegörelse

I händelse av skadegörelse, extraordinär rengöring, rensning och reparation av toaletter på grund av ej tillåtet avfall eller felaktig användande är beställaren ersättningsskyldig.
Detta gäller även om gärningsmannen inte kan utpekas.

Force Majeure

I händelse av krig, statlig reglering, strejk, blockad, lockout eller annat arbetshinder, eldsvåda, fartygshaveri, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rederiets kontroll äger rederiet rätt att inställa eller på annat sätt omdisponera beställd resa utan ersättningsskyldighet.

Allmänt

Gästerna deltar i aktiviteter under chartern helt på egen risk.
Det får aldrig förekomma fler ombordstigande gäster (personer) än vad som angivits för respektive fartyg. Fartyget lämnar inte kaj om passagerarantalet blir överskridet.
Samtliga prisuppgifter i dessa villkor är angivna exklusive moms.

Dessa chartervillkor är framtagna av Svenska Charterredare Föreningen.